Confraternização de Maio/2014

Mitsubishi Corporation do Brasil S.A.
. Aiichiro Matsunaga

Aiichiro Matsunaga

Novo diretor-presidente da Mitsubishi Corporation do Brasil S.A., Aiichiro Matsunaga, que substitui Takashi Kuroko.

 

Daikin McQuay Ar Condicionado Brasil Ltda.
. Luiz Carlos C. Cabral, 
CEO (Chief Executive Officer)

Luiz Carlos C. Cabral

O novo CEO (Chief Executive Officer), da Daikin McQuay Ar Condicionado do Brasil Ltda., Luiz Carlos C. Cabral, que substitui Takahide Shibata.

 

JFE Shoji Trade do Brasil Ltda.
. Fumio Takahashi, diretor-presidente

Fumio Takahashi

O próximo diretor-presidente da JFE Shoji Trade do Brasil Ltda., Fumio Takahashi, que substitui Kiyoshi Yabusaki.

 

Fotos: Rubens Ito/CCIJB